+421 2 3223 2111 info@dicit.sk

Firemné údaje

 
DICIT spol. s r.o.
IČO: 43953794 IČ DPH: SK 2022530488
Sídlo:  Sekurisova 16
841 02 Bratislava
Slovakia
Zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským Súdom Bratislava III v oddieli Sro, vo vložke č. 50211/B

tel : +421 2 3223 2111
fax : +421 2 3223 2112
email : info@dicit.sk

Bankové spojenie:  
IBAN: SK45 1111 0000 0013 3501 3019, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky